թարմացված է առ 21/04/2017թ.

Հաշվետվություններ

Տարեկան հաշվետվություններ 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն
Անկախ աուդիտորի եզրակացություն