թարմացված է առ 01/02/2016թ.

Վեճերի լուծման մեխանիզմներ

Պայմանական նշաններ
ՎՏՍ - վարկային տեղեկատվության սուբյեկտ (վարկառու)
Աղբյուր – ԱՔՌԱ-ին տվյալներ տրամադրող սուբյեկտ (բանկ, վարկային կազմակերպություն, այլ կազմակերպություն կամ մարմին)
ԱՔՌԱ – վարկային բյուրո
ՖՀՀ – Ֆինանսական համակարգի հաշտարար