թարմացված է առ 14/07/2016թ.

Սպառողական վարկային զեկույց

Սպառողական վարկային զեկույցը պարունակում է տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ ֆիզիկական անձի ստանձնած ֆինանսական պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ հարցման պահից 5 տարվա տեղեկություններ

ՍՊ0 (հակիրճ)
Մանրամասներ

 • Սուբյեկտի իդենտիֆիկացիոն տվյալներ
 • Ամփոփ տվյալներ (վարկերի և երաշխավորությունների քանակի վերաբերյալ)
 • Վարկատու կազմակերպություն
 • Վարկի համար
 • Վարկի կարգավիճակ
 • Ժամկետանց գումարի առկայություն
 • Վարկային ռիսկի դաս
 • Վարկի վերաբերյալ թարմացման ամսաթիվ
Տիպային օրինակ

ՍՊ1 (նկարագրող)
Մանրամասներ

 • Սուբյեկտի իդենտիֆիկացիոն տվյալներ
 • Ամփոփ տվյալներ (վարկերի և երաշխավորությունների քանակի վերաբերյալ)
 • Վարկատու կազմակերպություն
 • Վարկի համար
 • Վարկի կարգավիճակ
 • Վարկային ռիսկի դաս
 • Վարկի վերաբերյալ թարմացման ամսաթիվ

 • Վարկային պարտքի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ
 • Վարկային զեկույցի հարցումների ընդհանուր թիվ (30 օր/ 1 տարի/ ինքնահարցում)
 • Վարկային պայմանագրի ամսաթիվ
 • Վարկի տեսակ
 • Վարկը ժամկետանց դառնալու ամսաթիվ
 • Ժամկետանց մայր գումարի մնացորդ
 • Ժամկետանց տոկոս
 • Նշումներ (վարկի վերաբերյալ)
 • Երաշխավորության գումար
 • Վերջին 1 տարվա ընթացքում սուբյեկտի վերաբերյալ կատարած հարցումներ
Տիպային օրինակ

ՍՊ2 (ընդլայնված)
Մանրամասներ

 • Սուբյեկտի իդենտիֆիկացիոն տվյալներ
 • Ամփոփ տվյալներ (վարկերի և երաշխավորությունների քանակի վերաբերյալ)
 • Վարկատու կազմակերպություն
 • Վարկի համար
 • Վարկի կարգավիճակ
 • Վարկային ռիսկի դաս
 • Վարկի վերաբերյալ թարմացման ամսաթիվ
 • Վարկային պարտքի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ
 • Վարկային զեկույցի հարցումների ընդհանուր թիվ (30 օր/ 1 տարի/ ինքնահարցում)
 • Վարկային պայմանագրի ամսաթիվ
 • Վարկի տեսակ
 • Վարկը ժամկետանց դառնալու ամսաթիվ
 • Ժամկետանց մայր գումարի մնացորդ
 • Ժամկետանց տոկոս
 • Նշումներ (վարկի վերաբերյալ)
 • Երաշխավորության գումար
 • Վերջին 1 տարվա ընթացքում սուբյեկտի վերաբերյալ կատարած հարցումներ

 • Վարկի տրամադրման ամսաթիվ
 • Վարկի վերջնական մարման ամսաթիվ
 • Վարկի փաստացի մարման ամսաթիվ
 • Պայմանագրով նախատեսված վարկի գումար
 • Փաստացի տրամադրված գումար
 • Փաստացի մարված գումար
 • Փաստացի մայր գումարի մնացորդ
 • Ժամկետանց օրերի քանակ
 • Վարկի վերջին դասակարգման ամսաթիվ
Տիպային օրինակ

ՍՊ3 (ամբողջական)
Մանրամասներ

 • Սուբյեկտի իդենտիֆիկացիոն տվյալներ
 • Ամփոփ տվյալներ (վարկերի և երաշխավորությունների քանակի վերաբերյալ)
 • Վարկատու կազմակերպություն
 • Վարկի համար
 • Վարկի կարգավիճակ
 • Վարկային ռիսկի դաս
 • Վարկի վերաբերյալ թարմացման ամսաթիվ
 • Վարկային պարտքի վերաբերյալ ամփոփ տվյալներ
 • Վարկային զեկույցի հարցումների ընդհանուր թիվ (30 օր/ 1 տարի/ ինքնահարցում)
 • Վարկային պայմանագրի ամսաթիվ
 • Վարկի տեսակ
 • Վարկը ժամկետանց դառնալու ամսաթիվ
 • Ժամկետանց մայր գումարի մնացորդ
 • Ժամկետանց տոկոս
 • Նշումներ (վարկի վերաբերյալ)
 • Երաշխավորության գումար
 • Վերջին 1 տարվա ընթացքում սուբյեկտի վերաբերյալ կատարած հարցումներ
 • Վարկի տրամադրման ամսաթիվ
 • Վարկի վերջնական մարման ամսաթիվ
 • Վարկի փաստացի մարման ամսաթիվ
 • Պայմանագրով նախատեսված վարկի գումար
 • Փաստացի տրամադրված գումար
 • Փաստացի մարված գումար
 • Փաստացի մայր գումարի մնացորդ
 • Ժամկետանց օրերի քանակ
 • Վարկի վերջին դասակարգման ամսաթիվ

 • Ամփոփ տվյալներ (այլ պարտավորությունների վերաբերյալ)
 • Միջին ամսական եկամուտ
 • Տվյալներ սնանկության վերաբերյալ
 • Վարկի տարեկան տոկոսադրույք
 • Վարկի օգտագործման ոլորտ
 • Վարկի օգտագործման վայր
 • Գրավի առարկան
 • Գրավի առարկայի արժեք
 • Նշումներ գրավի վերաբերյալ
 • Վարկի պայմանների վերանայումների թիվ
 • Կատարված մարումների գրաֆիկ` ըստ ամիսների
 • Փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ
 • Այլ պարտավորություններ (օրինակ՝ կոմունալ)
Տիպային օրինակ
Սեփական վարկային զեկույց
Որտեղի՞ց կարելի է ստանալ սեփական վարկային զեկույցը:
Յուրաքանչյուր անձ (ֆիզիկական և իրավաբանական) կարող է իր սեփական «Վարկային» կամ «ԱՔՌԱ սքոր» զեկույցը ձեռք բերել`
 • ԱՔՌԱ-ի գրասենյակից:
 • Առցանց տարբերակով՝ http://www.acra.am կայքի միջոցով:
 • ԱՔՌԱ-ի հաճախորդ կազմակերպությունից վերջիններիս հետ վարկային կամ կապակցված այլ գործարքի մեջ մտնելու դեպքում:
Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ԱՔՌԱ-ի գրասենյակից վարկային զեկույց ստանալու համար:
Վարկային զեկույց ստանալու համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը`
Ֆիզիկական անձ(Սուբյեկտ)
 • Վարկային զեկույց ստանալու դիմում
 • Սուբյեկտի անձնագիրը և դրա պատճենը
 • Սուբյեկտի սոցիալական քարտը և դրա պատճենը(ոչ պարտադիր)
 • Սուբյեկտի անունից այլ անձի ներկայանալու դեպքում`
  Լիազորագիր` տրված Սուբյեկտի կողմից (նոտարական վավերացմամբ)
  Լիազորված անձի անձնագիրը և դրա պատճենը
 • Հատուկ դեպքերում ԱՔՌԱ-ի կողմից պահանջվող այլ փաստաթղթեր
Ինչպե՞ս ստանալ առցանց «Վարկային պատմություն» կամ «Սքոր» 3 րոպեում:
 • Գրանցե՛ք Ձեր «ԱՔՌԱ» պրոֆիլը առցանց եղանակով՝ մոտ 2 րոպե:
 • Ձե՛ռք բերեք «Վարկային պատմությունը» կամ «Սքորը»՝ մոտ 1 րոպե:
Որքա՞ն է տևում վարկային զեկույցի տրամադրումը:
Վարկային զեկույցը սովորաբար տրամադրվում է անմիջապես, եթե ներկայացված են բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Առանձին դեպքերում, սակայն, վարկային զեկույցի տրամադրման գործընթացը կարող է տևել մինչև երկու աշխատանքային օր:
Ինչպե՞ս է ԱՔՌԱ-ն երաշխավորում տեղեկատվության գաղտնիությունը:
Համաձայն ՀՀ օրենսդրության, ԱՔՌԱ-ն չի կարող հրապարակել տվյալների սուբյեկտի վերաբերյալ որևէ տվյալ առանց վերջինիս համաձայնության (բացառությամբ օրենքով նախատեսված հատուկ դեպքերի): Վարկային զեկույցի հարցում կարող է կատարվել միայն տվյալների սուբյեկտի գրավոր համաձայնության դեպքում: Գրավոր համաձայնությունը կարող է լինել ինչպես առանձին փաստաթուղթ, այնպես էլ ներառված լինել բանկի կամ վարկային կազմակերպության վարկային դիմումի կամ պայմանագրի բովանդակության մեջ:
Ինչպե՞ս են կատարվում վարկային զեկույցում հայտնաբերված անճշտությունների ուղղումները:
Վարկային զեկույցում սխալներ կամ անճշտություններ հայտնաբերելու դեպքում վարկային պատմության սուբյեկտը պետք է ուղղման պահանջով դիմի անմիջապես այդ տվյալները ԱՔՌԱ-ին փոխանցած կազմակերպությանը: Այն դեպքում, երբ վարկային զեկույցից պարզ չէ, թե որ կազմակերպությունն է հանդիսանում նշված տվյալների աղբյուրը, վարկային պատմության սուբյեկտը կարող է դիմել ԱՔՌԱ-ի գրասենյակ` տվյալների աղբյուր հանդիսացող կազմակերպությանը պարզելու նպատակով: Տվյալների ուղղումը կատարվում է տվյալների աղբյուրի կողմից: