թարմացված է առ 08/07/2014թ.

Վիճակագրական զեկույց

Վիճակագրական զեկույց - ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյի կողմից մշակված զեկույց է, որում ըստ տարատեսակ սեգմենտավորումների նկարագրված են`
  • համակարգի վարկային պորտֆելի քանակային և ծավալային վերլուծությունները
  • տվյալ բանկի կողմից կատարված վարկային ներդրումների քանակային և ծավալային վերլուծությունները
  • տվյալ բանկի կողմից կատարված վարկային ներդրումների մասնաբաժինը համակարգում
  • տվյալ բանկի կողմից վերջին եռամսյակի ընթացքում տրամադրված վարկերի աճը նախորդ եռամսյակի համեմատ` գրաֆիկի տեսքով:
Առաջին 3 ցուցանիշները բերված են ինչպես ողջ բանկային համակարգում կատարված վարկային ներդրումների, այնպես էլ վերջին եռամսյակի ընթացքում կատարված վարկային ներդրումների հիման վրա: